Protecció de dades

Política de protecció de dades personals

Aquesta és la política de protecció de dades de Bayés Consultori. Fa referència a les dades que tracta en la prestació dels serveis assistencials propis de la seva activitat. El tractament de les dades s’efectua donant compliment al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016).

El responsable del tractament.

El responsable del tractament de les dades personals és Consultori Bayés Vic, S.L. (en endavant “Bayés Consultori”), amb CIF B61719183 i domicili a la Plaça de la Catedral, 9 de Vic (CP – 08500), tel. 938 89 22 29, adreça electrònica info@bayesconsultori.cat. Figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 31308, foli 23, fulla B185195.

En alguns casos el tractament de les dades s’efectua en règim de coresponsabilitat, conjuntament amb els professionls que atenen els pacients. El pacient té en tot moment informació precisa sobre qui és el responsable en cada cas.

El Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la nostra política de protecció de dades, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit al nostre domicili i telèfons o per correu electrònic a l’adreça dpd@bayesconsultori.cat.

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

A Bayés Consultori tractem les dades personals per a les següents finalitats.

Contacte.

Atenem les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de formularis de contacte de la nostra pàgina web o telefònicament. Utilitzem les dades únicament per aquesta finalitat.

Serveis als pacients.

Registrem les dades dels pacients, tant les que ens proporcionen ells mateixos com les dades addicionals que es puguin generar com a resultat dels serveis que oferim. Les dades dels pacients figuren principalment a la història clínica però s’utilitzen també per altres finalitats, com ara l’organització dels serveis (agenda), la gestió comptable, la facturació o la informació a mútues o asseguradores pròpies dels pacients. Les
dades també poden ser tractades per els corresponsables del tractament en virtut de la seva relació amb els pacients.

Informació dels nostres productes i serveis.

Mentre existeix relació amb els pacients, Bayés Consultori fa servir les seves dades de contacte per comunicar informació pròpia d’aquesta relació, informació que podrà circumstancialment incloure referències del nostres productes o serveis, ja siguin de caràcter general o referits més específicament a les característiques i necessitats del pacient.

Altra informació de productes i serveis.

Amb l’autorització explícita del pacient, acabat el tractament o el servei que se li oferia, les dades de contacte es poden fer servir per enviar informació dels nostres serveis o productes, informació de caràcter general o específica per  les característiques del client. Aquesta informació es fa arribar a qui, tot i no haver estat pacient, ens ho demana omplint els nostres formularis.

Selecció de personal.

Rebem currículums vitae que ens adrecen persones interessades en treballar amb nosaltres. El nostre criteri és conservar durant un termini màxim d’un any també les dades de les persones que no acabin essent contractades, per si a curt termini es produeix una nova vacant o nou lloc de treball. No obstant eliminem immediatament les dades si la persona interessada ens ho demana.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors.

Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.

Videovigilància.

En l’accés a les nostres instal·lacions s’informa de l’existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètols homologats. Les càmeres enregistren imatges només dels punts en els que és justificat per a garantir la seguretat dels béns i de les persones i les imatges s’utilitzen únicament per aquesta finalitat.

Usuaris de la nostra web.

El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web recullen les dades que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha entre altres l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. La nostra web utilitza galetes (cookies). Podeu llegir més informació sobre les cookies des d’aquest enllaç.

Altres canals d’obtenció de dades.

Obtenim també dades per mitjà de relacions presencials i altres canals com la recepció de correus electrònics o per mitjà dels nostres perfils a les xarxes socials. En tots els casos les dades es destinen només a les finalitats explícites que justifiquen la recollida i tractament.

Quant de temps conservarem les dades?

Les dades identificatives del pacient, juntament amb la informació més rellevant de la seva història clínica, es conserven com a mínim durant quinze anys des de la data d’alta de cada procés assistencial (art. 12.4 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica).

Les dades de gestió administrativa del pacient es conservaran mentre sigui vigent la relació de prestació de serveis. Les dades financeres i de facturació es conservaran fins que no hagin prescrit les responsabilitats en matèria fiscal (art. 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària). Durant el mateix termini es conserven les dades dels nostres proveïdors.

Les dades de contacte que figuren a les nostres llistes de distribució per enviament de mailings informatius o newsletters, es conserven mentre la persona destinatària ho autoritza. S’eliminen immediatament després que ho demani la persona interessada.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

El tractament de les dades de la història clínica es porta a terme en el marc de la relació contractual amb els nostres pacients, de prestació dels nostres serveis.

El tractament de les dades a efectes d’organització i administració (agenda) es tracten per l’interès legítim de Bayés Consultori, a fi i efecte de poder oferir els serveis que els pacients sol·liciten.

Les dades dels proveïdors de Bayés Consultori es tracten en compliment d’obligacions legals i en el marc de la relació contractual que ens hi vincula.

Les dades de les persones que figuren a les llistes de distribució d’informació es tracten en base al consentiment d’aquesta persona.

A qui es comuniquen les dades?

Bayés Consultori tracta les dades respectant escrupolosament les obligacions de confidencialitat. Únicament el pacient, o les persones autoritzades pel pacient, tenen accés a les seves dades. No obstant, quan l’assistència sanitària es realitza a l’empara de pòlisses o cobertures de les que el pacient sigui beneficiari, Bayés Consultori podrà facilitar la informació dels serveis prestats així com les seves dades personals incloent les de salut, a les asseguradores o entitats sota la cobertura de les quals es presta l’assistència. La comunicació d’aquestes dades es realitza de conformitat amb el consentiment prèviament prestat pel pacient en la pòlissa subscrita amb la seva companyia asseguradora, i resulta imprescindible per a la cobertura i la facturació dels serveis prestats.

Es comuniquen també a entitats bancàries les dades dels proveïdors a efectes d’abonament de les factures emeses. Les dades fiscals que figuren a la facturació es comuniquen a l’Administració Tributària.

Consultori Bayés té acords de col·laboració amb empreses que ofereixen serveis mèdics o d’anàlisi especialitzats, complementaris dels nostres. S’enumeren seguidament:

– CD Dolor, SCP

– Densitometria, SCP

– Ecografia, SCP

– Endoscòpia, SCP

– Institut Oftalmològic Vic, SCP

– Medicina De Capçalera del CB, SCP

– Ressonància Magnètica Osona, S.L.

– Urogin, SCP

En el grau i mesura que sigui necessari per obtenir els seus serveis, a interès i amb el coneixement previ del pacient, aquestes empreses podran tenir accés a les seves dades. Les dades obtingudes per la realització de proves o els tractaments d’aquests serveis especialitzats s’incorporen a la història clínica del pacient.

Quins són els drets de les persones de qui tractem les dades?

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si a Bayés Consultori tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d’aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació. Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació dels nostres serveis a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat.

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a Bayés Consultori. Amb molt de gust atendrem els suggeriments i respondrem les sol·licituds d’informació o aclariments.

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades de Bayés Consultori a la nostra adreça postal o mitjançant missatge de correu electrònic a dpd@bayesconsultori.cat.

Si la persona interessada considera que els seus drets no s’han atès adequadament, es pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, Calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.aepd.es).